Sprawozdanie finansowe a coaching motywacyjny

Coaching motywacyjny dostaje szczególne miejsce w udziale sytuacji finansowo majątkowej przedsiębiorstwa

Podstawowym narzędziem, które służy do ewidencjonowania zdarzeń, które zachodzą w przedsiębiorstwie jest rachunkowość dostarczająca informacji o sytuacji majątkowo – finansowej przedsiębiorstw działających na określonych rynkach. Do najważniejszych i najczęściej stosowanych przy analizie kondycji finansowej przedsiębiorstwa źródeł informacji należy sprawozdawczość finansowa, która sporządzana z różną częstotliwością oraz szczegółowością jest zależna od wymogów formalnych bądź potrzeb osób zarządzających jednostką. Wtedy warto również zdecydować się na coaching motywacyjny http://tomaszkalko.pl/oferta/mowy-motywacyjne/ w przedsiębiorstwie.

Jednak jej najważniejszą cechą jest to, iż stanowi ona cenne źródło informacji na temat sytuacji majątkowo – finansowej przedsiębiorstwa.

Sprawozdanie finansowe jest uznawane za podstawowe źródło analizy finansowej. Głównym celem sprawozdania finansowego jest informowanie o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, aby ułatwić podejmowanie wszelkich decyzji gospodarczych. Funkcje oraz przydatność sprawozdania finansowego uzależniona jest jednak od jawności. Sprawozdanie finansowe, które zostanie podane do informacji publicznej jest tworzone na potrzeby otoczenia. Natomiast w przypadku wewnętrznego sprawozdania finansowego mamy do czynienia z analizą, której wyniki mają wpływ na procesy decyzyjne ukierunkowane na coaching motywacyjny, który jest tak istotny.

 

Sprawozdawczość finansowa jest regulowana w oparciu o ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, która została wielokrotnie znowelizowana. Wymóg ciągłej nowelizacji wynika z konieczności dostosowywania się do szybko rozwijającej się gospodarki rynkową oraz wydawanych przez Unię Europejską dyrektyw. Ponadto zostały również opracowane Krajowe Standardy Rachunkowości, których stosowanie przez przedsiębiorstwa nie jest obligatoryjne. W sprawach, do których nie mają zastosowań powyższe źródła, jednostki gospodarcze mogą stosować Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, których celem jest ujednolicenie zasad sporządzania sprawozdań finansowych na całym świecie. Sporządzanie sprawozdania finansowego według ustawy o rachunkowości jest obligatoryjne dla wszystkich podmiotów, które prowadzą ewidencję księgową. Roczne sprawozdanie finansowe jest sporządzane się na tzw. dzień bilansowy, czyli np. dzień kończący rok obrotowy, dzień zamknięcia działalności lub postępowania upadłościowego, dzień przed zmianą formy prawnej lub inny określony przepisami prawa. Coaching motywacyjny w tych kwestiach odpowiednio nakieruje zainteresowane osoby.

Współczesna analiza finansowa posiada coraz większy udział w procesach decyzyjnych. Wówczas niezbędnym czynnikiem jest przewidywanie przyszłej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Tą część analizy finansowej, której podmioty dokonują przed podjęciem decyzji, nazywana jest analizą finansową prospektywną. Jednak podejmując decyzje wiążące się z przyszłym rozwojem przedsiębiorstwa, należy uwzględniać wszystkie czynniki, które miały wpływ na wyniki osiągane w przeszłości przez przedsiębiorstwo. Do czynników takich zaliczamy przede wszystkim wspomniane już niejednokrotnie otoczenie przedsiębiorstwa. Zatem analizę prospektywną należy rozumieć, jako element decyzyjny procesu zarządzania, której wnioski można wykorzystać w planowaniu strategicznym, by zdecydować, jaki kierunek swojego rozwoju powinno obrać przedsiębiorstwo. 

Analizując powyższe informacje, dane niezbędne do przeprowadzenia analizy finansowej jednostki powinny pochodzić zarówno z wnętrza przedsiębiorstwa jak i też z jego otoczenia. Analizę otoczenia można traktować, jako zakres przestrzenny analizy finansowej, gdyż przeprowadzając ją nie skupiamy się wyłącznie na informacjach pochodzących z wnętrza analizowanego podmiotu. Głównym zadaniem tej analizy jest rozpoznanie szans i zagrożeń, które nieustannie płyną z otoczenia przedsiębiorstwa, a także zidentyfikowaniu mocnych i słabych stron analizowanej jednostki na tle otaczającej go konkurencji w nakierowaniu na coaching motywacyjny.

Za makrootoczenie z reguły można uznać otoczenia: polityczne, ekonomiczne czy społeczne. Natomiast za mikrootoczenie można uznać warunki panujące w sektorze, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowania konkurencyjnego. Analiza otoczenia jest elementem niezbędnym w procesie decyzyjnym, gdyż to właśnie warunki zewnętrzne w dużym stopniu determinują rozwój przedsiębiorstwa. To czynniki zewnętrzne wpływają na kształtowanie się wyników firmy, ale również umożliwiają porównanie danych uzyskanych z analizy finansowej z danymi pochodzącymi od przedsiębiorstw konkurencyjnych. Takie zestawienie w dużym stopniu umożliwia w pełni dokonanie oceny działalności analizowanego podmiotu.